คาถาหลวงปู่สรวง บทสวดก่อนนอน ยิ่งสวดยิ่งดี ใครสาธุขอให้ร ว ยมีโชค

คาถาหลวงปู่สรวง บทสวดก่อนนอน ยิ่งสวดยิ่งดี ใครสาธุขอให้ร ว ยมีโชค

หลวงปู่สรวงเป็นพระสงฆ์ผู้มีเ ชื้ อชาติกัมพูชา เมื่อหลวงปู่สรวงเดินทางมาอยู่ในประเทศไทย พุทธศาสนิกชนในประเทศไทย ก็ต่างมีความเคารพศรัทธาต่อหลวงปู่สรวงและมีการแผ่ขย ายศรัทธาต่อหลวงปู่สรวงกว้างขวางมากขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน เพราะท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีวิถีชี วิ ตอยู่อย่างสมถะ สันโดษ เรียบง่าย ชอบอยู่กับธรรมชาติในป่า

ใครอย ากดวงดีฟังไว้ นี้เป็นค า ถ าที่หลวงปู่สรวง แห่งวัดไพรพัฒนา จังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบให้กับลูกศิ ษย์ท่าน ส วดก่อนนอน ส วดก่อนวัน เลข ออก หรือใช้ส วดก่อนซื้อรางวัล ต ามเวลาที่สะดวก

(ตั้งนะโม ๓ จบ)

สะหะหวຍยัง

เอหิ อัคคะชายะ

อัคคะชาหิ สะหะหิโต

เอหิมะมะ

กุลเนียะสัจจัง

จักขุวิญญาณัง

สติโลกะวิทู

สัตถาเทวะมะนุสสานัง

อุอะขะหะนิมิตตัง

(ส วดภ าวนา 9จบ) (หรือ 108 จบ ได้ยิ่งดี)

บ างอย่าง…แค่คิด ก็มีความสุข บ างอย่าง…คิดแล้วสนุก ก็คิดกันไป บ างอย่าง…คิดแล้วทุ กข์ จะคิดทำไม ทุ กอย่าง…ไม่ได้ขึ้นกับใคร อยู่ที่ใจเรา…คิดไปเอง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *